Nr postępowania DZ.EL.341.62.2017

Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta z ceną 404 670,00 zł brutto.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 280 000 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
Data zamieszczenia informacji