Nr postępowania DZ.TBU.341.59.2017

Budowa dróg pieszo rowerowych w ul. Piłsudskiego w rejonie przystanków autobusowych przy ul. Oświecenia w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r nr 392, 61-441 Poznań.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Ilość uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392, 61-441 Poznań 291.953,97 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
2 Brukpol sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 311.990,73 (cena po poprawkach) 72 Kryterium I – 56,15
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 96,15
3 Dariusz Białobrzycki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa, os. Kazimierza Wielkiego 14a/1, 62-200 Gniezno 373.618,00 72 Kryterium I – 46,89
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 86,89
 
Data zamieszczenia informacji