Nr postępowania DZ.TBU.341.61.2017

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Jasna Rola i Błażeja w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp. j. ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca z: ceną brutto 206 742,83 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt.
- okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
206 742,83 72 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
2 Hubert Perz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowy INSTALTECH
ul. Wawrzyniaka 5
63-020 Zaniemyśl
 
461 334,43 60 Kryterium I:  26,89 pkt.
Kryterium II: 0 pkt.
Łącznie:  26,89 pkt.
 
 
Data zamieszczenia informacji