Nr postępowania DZ.IS.341.63.2017

Wykonanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych Global Traffic Systems na terenie miasta Poznania.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający  w przedmiotowym postępowaniu informuje, że za najkorzystniejszą uznana została jedyna oferta spełniająca warunki określone w SIWZ złożona przez Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, 62-081 Baranowo.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60% oraz okres gwarancji jakości 40%,
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt – okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium III  Okres gwarancji jakości Ilość uzyskanych punktów
1 Global Traffic Systems sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, 62-081 Baranowo 114.850,02 36 miesięcy Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
Data zamieszczenia informacji