Nr postępowania DZ.EL.341.68.2017

Przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 130A ustawy Prawo o ruchu drogowym

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje,
że dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty - konsorcjum firm w składzie: Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum), Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AUTO-CHARA Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum), z ceną brutto: 584.412,98 zł.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie ww. kryteriów w skali 0-100 pkt.
Punktację przyznaną ofercie w kryterium oceny ofert przedstawia poniższa tabela:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium   cena        (zł) Ilość uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie : Andrzej Mocydlarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLHOL” Zakład Usług Motoryzacyjnych i Transportowych, Pomoc Drogowa, ul. Ptasia 26, 60-319 Poznań (lider konsorcjum) oraz Marian Chara prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Auto-Chara Pomoc Drogowa Transport Specjalny, ul. Grzybowa 31, 61-472 Poznań (członek konsorcjum) oraz Roman Pers prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PERS” Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las (członek konsorcjum). 584.412,98
po poprawkach
100,00
 
 
Data zamieszczenia informacji