Nr postępowania DZ.TBU.341.64.2017

Budowa zatoki autobusowej w ul. Głuszyna

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: BRUKPOL Sp. z o.o. Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski z: ceną brutto 245 652,05 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt.- okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 NDR Sp. z o.o.
ul. Lazurowa 8
62-069 Dąbrowa
279 860,67
( po poprawkach)
72 Kryterium I: 52,67 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 92,67 pkt.
2 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
245 652,05 72 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 392
61-441 Poznań
300 807,52
( po poprawkach)
72 Kryterium I: 49,00 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 89,00 pkt.
4 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk
Witobel, ul. Folwarczna 31
62-060 Stęszew
246 230,48 72 Kryterium I: 59,86 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 99,86 pkt.
Data zamieszczenia informacji