Nr postępowania DZ.EL.341.75.2017

Dostawa przycisków sterowniczych dla pieszych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty złożonej przez Grzegorza Betę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą LUVIA ul. M. Wicherkiewiczowej 7, 64-500 Szamotuły.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres gwarancji - 30% oraz wysokość kary umownej - 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres gwarancji oraz w skali 0-10 pkt – wysokość kary umownej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres gwarancji (miesiące) Kryterium III
Wysokość kary umownej (%)
Ilość uzyskanych punktów
1 Andrzej Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne EL-KO
ul. Oleska 176
45-231 Opole
332 284,50 36  
 
0,2
Kryterium I – 58,93
Kryterium II – 0,00
Kryterium III – 0,00
Łącznie – 58,93
2 Grzegorz Beta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LUVIA
ul. M. Wicherkiewiczowej 7
64-500 Szamotuły
326 380,50 36 0,2 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 0,00
Kryterium III – 0,00
Łącznie – 60,00
 
Data zamieszczenia informacji