Nr postępowania DZ.TI.341.74.2017

Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I, II, III zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017.poz. 1579) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
  • dla Części I – dzielnica Stare Miasto -oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: KDS sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań (lider konsorcjum) oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań;
  • dla Części II – dzielnica Nowe Miasto -oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: KDS sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań (lider konsorcjum) oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań;
  • dla Części III – dzielnica Grunwald -oferta złożona przez Romana Grzesiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych, ul. Langiewicza 18/1, 61-502 Poznań.
 
Wyboru ofert najkorzystniejszych dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
3 Marek Friebe prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe ORDO ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak Część I 27.945,00 92,89
Część II 30.429,00 85,31
Część III 38.070,00 97,87
5 Roman Grzesiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROMI Zakład Usług Komunalnych ul. Langiewicza 18/1 61-502 Poznań Część III 37.260,00 100
2 Konsorcjum firm: KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań i Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część I 25.957,80 100
Część II 25.957,80 100
Data zamieszczenia informacji