Nr postępowania DZ.TI.341.74.2017

Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2017 roku

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla V części zamówienia ( dzielnica Wilda)
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017.poz. 1579) Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań z ceną brutto 37 422 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
2 Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań 37 422,00 zł 100
3 Marek Friebe prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe ORDO ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak 39 690,00 zł 94,29
Data zamieszczenia informacji