Nr postępowania Nr postępowania DZ.TZ.341.69.2017

WYKONANIE SPECJALISTYCZNEGO PRZEGLĄDU DRZEWOSTANU W PASACH DROGOWYCH MIASTA POZNANIA ORAZ NADZORU INWESTORSKIEGO NAD CIĘCIAMI PIELĘGNACYJNYMI DRZEW PRZYULICZNYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYCINKI W CZASIE PRZEPROWADZONEGO PRZEGLĄDU

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II, III, IV zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017.
poz. 1579) Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została:
  • dla części II – Jeżyce -oferta złożona przez Ryszarda Dudzica prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań, z ceną brutto- 35 352,07 zł;
  • dla części III – Nowe Miasto -oferta złożona przez Aleksandrę Grześkowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Artplant, ul. Spławie 5A, 61-312 Poznań z ceną brutto- 38 418,19 zł;
  • dla części IV – Stare Miasto -oferta złożona przez Ryszarda Dudzica prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX, os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań, z ceną brutto -39 016,08 zł;
 
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
2 Ryszard Dudzic prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX,
os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań
II 35 352,07 zł 100
3 Ryszard Dudzic prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Dendrologiczna LYNX,
os. Jana III Sobieskiego 7/151, 60-688 Poznań
IV 39 016,08 zł 100
4 Aleksandra Grześkowiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Artplant, ul. Spławie 5A,
61-312 Poznań
III 38 418,19 zł 100
                                                                                                                                           
 
Data zamieszczenia informacji