Nr postępowania DZ.TI.341.74.2017

?Wywóz worków z liśćmi zebranymi z pasów drogowych przez mieszkańców miasta Poznania w 2017 roku?- część IV

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla IV części zamówienia
(dzielnica Jeżyce)

 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r.poz. 1579) Zamawiający informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Zakład Konserwacji Zieleni BONSAI s.c., ul. Naramowicka 314, 61-601 Poznań z ceną brutto 36 450 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium 
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Zakład Konserwacji Zieleni BONSAI s.c.
ul. Naramowicka 341
61- 601 Poznań
36 450,00 zł 100
3 Marek Friebe prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe ORDO ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak 39 690,00 zł 91,84
4 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań
48 600,00 zł 75,00
                                                                                                                                           
 
Data zamieszczenia informacji