Nr postępowania DZ.TZ.341.77.2017

Rewaloryzacja zieleni w rejonie skrzyżowania ulic Fabrycznej
i Hetmańskiej w Poznaniu?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „P.H.U. ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina z ceną brutto 176 000,47 zł
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium oceny ofert
Cena brutto (zł)
Ilość uzyskanych punktów
1 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „P.H.U. ABIES”, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina 176 000,47  
100
2 Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, Promnice, ul. Południowa 73, 62-005 Owińska 176 933,93  
99,47
 
 
Data zamieszczenia informacji