Nr postępowania DZ.TI.341.54.2017

Utrzymanie sieci i elementów oświetlenia drogowego znajdujących się na stanie majątkowym Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że w zakresie części I i II zamówienia dokonał wyboru jedynej złożonej w postępowaniu oferty przez Michała Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Elektryczne i Dźwigowe, ul. Bułankowa 5, Kamionki, 62-023 Gądki.
Punktacja złożonej oferty dla części I:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 74%, czas na usunięcie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz na zabezpieczenie miejsca zdarzenia – 10%, pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV – 10%, liczba pracowników „młodocianych” – 6%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Czas na usunięcie szkód spowodowanych działaniem osób trzecich lub wynikających ze zdarzeń losowych oraz na zabezpieczenie miejsca zdarzenia
Kryterium III
Pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV
Kryterium IV  Liczba pracowników „młodocianych” Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Zieliński
Usługi Elektryczne i Dźwigowe,
ul. Bułankowa 5, Kamionki,
62-023 Gądki
2 204 529 3 godziny Wykonawca zadeklarował dysponowanie pracownikami o podwyższonych kwalifikacjach zgodnie z wymaganiami SIWZ - Kryterium I – 74,00
Kryterium II – 10,00
Kryterium III – 10,00
Kryterium IV- 0
Łącznie – 94,00
 
                             
Punktacja złożonej oferty dla części II:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 85%, pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych
do 1kV – 9%, liczba pracowników „młodocianych” – 6%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena        (zł) Kryterium II
Pracownicy posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu „prace pod napięciem przy elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV
Kryterium III 
Liczba pracowników „młodocianych”
Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Zieliński
Usługi Elektryczne i Dźwigowe,
ul. Bułankowa 5, Kamionki,
62-023 Gądki
972 930,00 Wykonawca zadeklarował dysponowanie pracownikami o podwyższonych kwalifikacjach zgodnie
z wymaganiami SIWZ
- Kryterium I – 85,00
Kryterium II – 9,00
Kryterium III – 0
Łącznie – 94,00
                                                                                                                     
 
 
                              
Data zamieszczenia informacji