Nr postępowania DZ.RR.341.73.2017

Wdrożenie kontraruchu rowerowego na wybranych ulicach na Grunwaldzie w ramach projektu Kontraruch Rowerowy na Grunwaldzie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację wynosi 365 586,43 zł brutto., natomiast jedyna oferta złożona została z ceną 522 610,20 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
Data zamieszczenia informacji