Nr postępowania DZ.TBU.341.72.2017

Remont nawierzchni jezdni w ul. Woźnej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez: Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych ul. Księdza Ignacego Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo z ceną 316 523,03 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt. - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 349.569,44 72 Kryterium I: 54,33 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 94,33 pkt.
2 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowych, ul. Księdza Ignacego Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo 316.523,03 72  
Kryterium I:  60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  100 pkt.
Data zamieszczenia informacji