Nr postępowania DZ.TBU.341.76.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Grobla w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579)  Zamawiający informuje, że dokonał wyboru jedynej oferty złożonej do przedmiotowego postępowania przez Marka Dachterę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Robót Drogowychul. Księdza Ignacego Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo.
 
Punktacja złożonej oferty:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt – jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowe
Ilość uzyskanych punktów
1 Marek Dachtera prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Zakład Robót Drogowych
ul. Księdza Ignacego Posadzego 5b
62-040 Puszczykowo  
 
219 674,68 zł 72 Beton o parametrach C 12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
 
                                      
 
Data zamieszczenia informacji