Nr postępowania DZ.TI.341.39.2017

Zimowe utrzymanie i oczyszczanie pasów drogowych miasta Poznania w sezonie zimowym 2017/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017
poz. 1579) Zamawiający informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została dla:
  • Części I – Rejon I – Stare Miasto- Centrum oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań z ceną brutto: 4.524.534,72 zł;
  • Części II – Rejon II – Stare Miasto - Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: KDS Sp. z o.o. (lidera konsorcjum), ul. Północna 1, 61-719 Poznań oraz Henryka Sienkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALKOM” Firma Handlowo – Usługowa (członek konsorcjum), ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań z ceną brutto: 3.385.296,72 zł.
  • Części III – Rejon III – Nowe Miasto -Północ oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Suez Zachód sp. z o.o. (lider konsorcjum) ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. (członek konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 z ceną brutto:
    3.507.375,60 zł.
  • Części IV – Rejon IV – Nowe Miasto -Południe oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o. (lider konsorcjum), ul. Górecka 104, 61-483 Poznań  oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań z ceną brutto: 3.414.853,86 zł,
  • Części V – Rejon V - Grunwald oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o. (lider konsorcjum), ul. Górecka 104, 61-483 Poznań  oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań z ceną brutto: 4.124.012,11 zł,
  • Części VI – Rejon VI – Jeżyce oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp. j. (lider konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o. (członek konsorcjum), ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań z ceną brutto: 4.733.413,20 zł.
  • Części VII – Rejon VII - Wilda oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie Remondis Sanitech Poznań sp. z o. o. (lider konsorcjum), ul. Górecka 104, 61-483 Poznań  oraz Krzysztofa Skoczylasa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „SAN–EKO” Zakład Usług Komunalnych, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań z ceną brutto: 2.690.494,77 zł,
 
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
 
                       
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, na którą złożono ofertę Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część 1 4.524.534,72 100
2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia: KDS Sp. z o.o., ul. Północna 1, 61-719 Poznań oraz Henryk Sienkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ALKOM Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań Część 2 3.385.296,72 100
3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia:
SUEZ Zachód Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 13,
54-530 Wrocław oraz Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań
Część 3 3.507.375,60 100
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia:
REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań oraz  Krzysztof Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Komunalnych SAN-EKO, ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań
Część 4 3.414.853,86 100
Część 5 4.124.012,11 100
Część 7 2.690.494,77 100
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Zakład Sprzątania Placów i Ulic Mielczarek, Sobański Sp.j., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań oraz Technika Sanitarna Sp. z o.o., ul. Jasielska 7b, 60-476 Poznań Część 6 4.733.413,20 100
Data zamieszczenia informacji