Nr postępowania DZ.TBU.341.42.2017

Rozbudowa ul. Czarna Rola w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez RBD System Sp. z o.o. ul. Główna 18K, 62-023 Borówiec z: ceną brutto 676 259,02 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiąceoraz czasokresem wykonania robót budowlanych – 75 dni.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, okres rękojmi za wady 30% oraz czasokres wykonania robót budowlanych 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz w skali 0-10 pkt – czasokres wykonania robót budowlanych.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III
Czasokres wykonania robót budowlanych (dni)
Ilość uzyskanych punktów
1 RBD System Sp. z o.o.
ul. Główna 18K
62-023 Borówiec
676 259,02 72 75 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
2 Konsorcjum firm:
INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. Sp.k. ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
 
INFRAKOM Sp. z o.o.
ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
64-000 Kościan
812 862,22 72 75 Kryterium I – 49,92
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 89,92
 
               
                                                                                                                             
Data zamieszczenia informacji