Nr postępowania DZ.TBU.341.81.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Lipowej i na Placu Lipowym
oraz w ul. Starołęckiej w Poznaniu- w zakresie części 2 zamówienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania  w zakresie części 2 zamówienia - Remontu nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszej części zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację wynosi 265.702,78 zł brutto, natomiast jedyna oferta złożona została z ceną 298.491,17 zł. W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
Data zamieszczenia informacji