Nr postępowania DZ.TBU.341.71.2017

Przebudowa ul. Osinowej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017. poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Antoniego Napierałę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew.
 Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi
za wady.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
1 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 408.459,51 72 Kryterium I – 43,32
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 83,32
2 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska 338.246,48 72 Kryterium I – 52,31
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 92,31
3 Anna Białobrzycka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa ANNA, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 429.100,59 72 Kryterium I – 41,23
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 81,23
4 Stanisław Jachimowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JACH-GUM” Zakład Usług Wielobranżowych,
ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań
317.177,89 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 55,78
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 95,78
5 Stanisław Konwisarz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe NORTEX, os. Jana III Sobieskiego 7/176, 60-688 Poznań 367.109,27 72 Kryterium I – 48,20
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 88,20
6 Antoni Napierała prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą An Bruk, Witobel, ul. Folwarczna 31, 62-060 Stęszew 294.895,66 (cena po poprawce) 72 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100
                                                                                                                                                                                            
Data zamieszczenia informacji