Nr postępowania DZ.TBU.341.83.2017

Wykonanie remontu nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Bużańskiej oraz na wysokości ul. Skalskiego w Poznaniu?- w zakresie części 1 i 2 zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 1 zamówienia - Remontu nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Bużańskiej oraz na wysokości ul. Skalskiego w Poznaniu - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację ww. części zamówienia wynosi 295 689,75 zł brutto, natomiast jedyna oferta złożona została z ceną 370 711,45 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania  w zakresie części 2 zamówienia - Remontu nawierzchni zatok autobusowych w ul. Dąbrowskiego na wysokości ul. Bużańskiej oraz na wysokości ul. Skalskiego w Poznaniu - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
Data zamieszczenia informacji