Nr postępowania DZ.TBU.341.81.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Lipowej i na Placu Lipowym
oraz w ul. Starołęckiej w Poznaniu- w zakresie części 1 zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla części 1 zamówienia – pn. Remont nawierzchni chodnika w ul. Lipowej i Placu Lipowego w Poznaniu uznana została oferta złożona przez NDR sp. z o.o.,
ul. Lazurowa 8, 62-069 Dąbrowa.

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II okres rękojmi za wady (miesiące) Kryterium III jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej Ilość uzyskanych punktów
1 Michał Pawlicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M-BUD-TRANS, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń 243.812,08 72 C 12/15 Kryterium I – 58,49
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,49
2 BRUKPOL sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski 322.929,00 72 C 12/15 Kryterium I – 44,16
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 84,16
3 NDR sp. z o.o., ul. Lazurowa 8, 62-069 Dąbrowa 237.668,20 72 C 12/15 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
4 Marcin Borkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska 241.766,16 72 C 12/15 Kryterium I – 58,98
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 98,98
                                                                                                                             
 
Data zamieszczenia informacji