Nr postępowania DZ.TBU.341.87.2017

Remont nawierzchni jezdni i chodnika w Poznaniu w ul. Sierocej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Koziej"

 
Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Remont nawierzchni jezdni i chodnika w Poznaniu w ul. Sierocej na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Koziej”
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Marka Dachterę Zakład Robót Drogowych, ul. Ks. I. Posadzego 5b, 62-040 Puszczykowo z: ceną brutto 188 654,82 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz podbudową betonową o parametrach C12/15.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy
Liczba uzyskanych punktów
1 Brukpol Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Paisaki
202 538,44 72  
C 12/15
Kryterium I:  55,89 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  95,89 pkt.
2 Marek Dachtera
Zakład Robót Drogowych,
ul. Ks. I. Posadzego 5b
62-040 Puszczykowo
188 654,82 72  
C 12/15
KryteriumI: 60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łąc     Łączni: 100 pkt.
 
Data zamieszczenia informacji