Nr postępowania DZ.TBU.341.89.2017

Remont nawierzchni chodnika w ul. Starołęckiej w Poznaniu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Uzasadnienie:
 
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względu na naruszenie art. 86 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest podczas otwarcia ofert podać nazwy oraz adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, a także inne informacje przewidziane ustawą.
 
W dniu 13 października 2017r. o godz. 09:30 w trakcie publicznego otwarcia ofert, Zamawiający dokonał otwarcia pięciu złożonych w niniejszym postępowaniu ofert. Komisja Przetargowa nie otrzymała oferty złożonej 13 października 2017 roku o godzinie 07:10 (tj. przed upływem wskazanego w SIWZ terminu na złożenie ofert – 13 października 2017 roku do godziny 09:00)  przez Marcina Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane Marcin Borkowski, Miękowo, ul. Dojazd 5, 62-005 Owińska. Oferta
ta, ze względu na nieprecyzyjne oznakowanie, błędnie została potraktowana, przez pracownika Wydziału Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej, jako korespondencja innego typu i przekazana wraz z innymi pismami do Wydziału Budowy i Utrzymania Dróg.
 
W opisanym stanie faktycznym, Zamawiający stwierdził, iż doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, które skutkuje brakiem podstaw do zawarcia ważnej umowy. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w wyroku z dnia 29 czerwca 2016r  (sygn. akt KIO 1069/16) brak podania do publicznej wiadomości nazwy, adresu wykonawcy informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą, której nie można usunąć. Publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Tego typu nieusuwalna wada istnieje zawsze niezależnie od tego czy oferta, która nie została publicznie otwarta jest ofertą najdroższą, czy też plasuje się wyżej w rankingu kryteriów oceny ofert. Orzecznictwo i doktryna w przypadku analogicznych sytuacji są zgodne i wskazują, że niemożliwe jest naprawienie wady niewłaściwego otwarcia złożonych ofert, ponieważ otwarcie jest czynnością, której z samej natury powtórzyć nie można (wyrok KIO z dnia 4 kwietnia 2011r. sygn. akt KIO 619/11, KIO 620/11; wyrok KIO z dnia 29 sierpnia 2008r. sygn. Akt KIO/UZP 855/08; wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 18 kwietnia 2007r. sygn. akt UZP/ZO/0-411/07). Z uwagi na zaniechanie czynności otwarcia oferty złożonej przez Marcina Borkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Techniczno Budowlane Marcin Borkowski, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą skutkującą koniecznością unieważnienia niniejszego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.                        
 
Data zamieszczenia informacji