Nr postępowania DZ.TZ.341.88.2017

Wykonanie obsadzeń na terenie pasów drogowych dzielnic Jeżyce i Nowe Miasto w Poznaniu

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Wykonanie obsadzeń na terenie pasów drogowych dzielnic Jeżyce
i Nowe Miasto w Poznaniu”.

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017. poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty uznane zostały oferty złożone na: 
- część I zamówienia dot. obsadzeń na terenie pasów drogowych dzielnicy Jeżyce –  przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. ABIES, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina, z ceną brutto: 172.486,80 zł;
- część II zamówienia dot. obsadzeń na terenie pasów drogowych dzielnicy Nowe Miasto – przez Szymona Grodzkiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. ABIES, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina,  z ceną brutto: 94.274,04 zł;
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina  
I
172.486,80 100
II 94.274,04 cena po poprawce 100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data zamieszczenia informacji