Nr postępowania DZ.TBU.341.84.2017

Budowa schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych
po terenie w ciągu ul. Śliskiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych „IKOMONT” Zbigniew Przybecki ul. Gnieźnieńska 59 Janikowo, 62-006 Kobylnica z: ceną brutto 592 906,52 zł oraz okresem rękojmi za wady 72 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt.
- okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 Zakład Specjalistycznych Robót Budowlanych „IKOMONT” Zbigniew Przybecki
ul. Gnieźnieńska 59 Janikowo
62-006 Kobylnica
592 906,52 72 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
2 „Mosty Poznań” Sp. z o.o.
ul. Forteczna 12 blok E
61-362 Poznań
689 452,83 72 Kryterium I:  51,60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  91,60 pkt.
 
                                                                                                                                                     
 
Data zamieszczenia informacji