Nr postępowania DZ.IS.341.86.2017

Budowa sygnalizacji na przejeździe tramwajowym ul. Starołęcka
w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j. ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca z: ceną brutto 249 723,21 zł oraz okresem rękojmi za wady 48 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt. - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
398 704,50 48 Kryterium I: 37,58 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 77,58 pkt.
2 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
 
249 723,21 48  
Kryterium I:  60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  100 pkt.
 
                                                                                                                                                     
 
Data zamieszczenia informacji