Nr postępowania DZ.TBU.341.103.2017

Remont nawierzchni chodnika ul. Starołęckiej w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: NDR Sp. z o.o. ul. Lazurowa 8, 62-069 Dąbrowa z: ceną brutto 206 797,96 zł, okresem rękojmi za wady 72 miesiące oraz materiałem w zakresie podbudowy betonowej o parametrach C12/15.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30% oraz jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej - 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi za wady oraz 0-10 pkt - jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy betonowej.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Kryterium III
Jakość zaoferowanego materiału w zakresie podbudowy
Liczba uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 392
61-441 Poznań
241 263,82 72  
C 12/15
Kryterium I: 51,43 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 91,43 pkt.
2 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12
60-476 Poznań
208 322,48 72  
C 12/15
Kryterium I:  59,56 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 99,56 pkt.
3 NDR Sp. z o.o.
ul. Lazurowa 8
62-069 Dąbrowa
206 797,96 72  
C 12/15
Kryterium I:  60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  100 pkt.
4 BRUKPOL Sp. z o.o.
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
358 334,79 72 C 12/15 Kryterium I:  34,63 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  74,63 pkt.
Data zamieszczenia informacji