Nr postępowania DZ.IS.341.95.2017

Rowerowy Łazarz - wprowadzenie stałej organizacji ruchu na ulicy Niegolewskich pomiędzy rynkiem Łazarskim a ulicą Jarochowskiego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław z: ceną brutto 263 688,14 zł oraz okresem rękojmi za wady 48 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt. - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 ROTOMAT Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 134
54-062 Wrocław
263 688,14
(cena po poprawkach)
48 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
 
                                                                                             
Data zamieszczenia informacji