Nr postępowania DZ.IS.341.101.2017

Wykonanie robót budowlanych polegających na wprowadzeniu stałej organizacji ruchu ? budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jugosłowiańska ? wyjazd z osiedla Kopernika

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j., ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca, z ceną brutto: 349 602,90 zł i z okresem rękojmi za wady 48 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 40%
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi
za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
415 149,60 48 Kryterium I:  50,53 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  90,53 pkt.
2 SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
349 602,90
( po poprawce)
48 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łąc   Łącznie: 100 pkt.
 
Data zamieszczenia informacji