Nr postępowania DZ.TBU.341.97.2017

Budowa chodnika w ul. Michałowo na odcinku od ul. Agrestowej do ul. Kobylepole

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
M-BUD-TRANS Michał Pawlicki., ul.3 Maja 10, 62-030 Luboń, z ceną brutto: 194 292,94 zł i z okresem rękojmi za wady 72 miesiące.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 40%
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi
za wady.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 Drobud Sp. z o.o.
ul. Szarych Szergów 25
60-462 Poznań
225 547,51 72 Kryterium I: 51,69 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 91,69 pkt.
2 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 392
61-441 Poznań
220 149,07 72 Kryterium I: 52,95 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łąc   Łącznie: 92,95 pkt.
 
3 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM
Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12
60-476 Poznań
194 558,33  
72
Kryterium I:  59,92 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  99,92 pkt.
4 PTB Marcin Borkowski
Miękowo, ul. Dojazd 5
62-005 Owińska
248 360,71  
72
Kryterium I: 46,94 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łąc   Łącznie: 86,94 pkt.
 
5 AN BRUK
Antoni Napierała
Witobel, ul. Folwarczna 31
62-060 Stęszew
248 971,04  
72
Kryterium I: 46,82 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  86,82 pkt.
6 BRUKPOL sp. z o.o.,
Strzelce Wielkie 81c
63-820 Piaski
253 825,75  
72
Kryterium I: 45,93 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łąc   Łącznie: 85,93 pkt.
 
7 Plenerbud Grzegorczyk Sp. j.
62-023 Gądki,
Kamionki ul. Wiklinowa 28
257 281,68  
72
Kryterium I: 45,31 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 85,31 pkt.
 
8
RDR Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak
250 222,84  
72
Kryterium I: 46,59 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łąc   Łącznie: 86,59 pkt.
 
9 M-BUD-Trans Michał Pawlicki
ul. 3 Maja 10
62-030 Luboń
194 292,94 72 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
 
                                                                                                                                                            
 
 
Data zamieszczenia informacji