Nr postępowania DZ.TBU.341.111.2017

Interwencyjne wypompowywanie wody na terenie miasta Poznania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał wyboru jedynej oferty złożonej do przedmiotowego postępowania przez EKOS POZNAŃ Sp. z o.o.  ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań.
 
Punktacja złożonej oferty:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena - 94% oraz termin podjęcia działań – 6%
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-94 pkt – cena oraz w skali 0-6 pkt – termin podjęcia działań.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II termin podjęcia działań (godziny) Ilość uzyskanych punktów
1 EKOS POZNAŃ Sp. z o.o.  
ul. Krańcowa 12
61-022 Poznań
 
79 056,00 2 Kryterium I – 94,00
Kryterium II – 6,00
Łącznie – 100,00
 
                                      
 
Data zamieszczenia informacji