Nr postępowania DZ.TBU.341.94.2017

Budowa parkingu Ścinawska/Kurcewiczówny

Informacja ofertach odrzuconych:
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez:
 
 1. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „BRUKPOL” Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski
 
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Pzp ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 24 listopada 2017r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy
o przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu ważności wadium. Wykonawca pismem z dnia 24 listopada 2017r. poinformował Zamawiającego, iż nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium.
 
 1. M-BUD-TRANS Michał Pawlicki, ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń
 
Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a) ustawy Pzp ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.
Działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp w dniu 24 listopada 2017r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy
o przedłużenie terminu związania ofertą i przedłużenie okresu ważności wadium. Do wyznaczonego w piśmie dnia, tj. do dnia 29 listopada 2017 r. Wykonawca nie poinformował Zamawiającego, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium.
 
Informacja o wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o wykonawcy wykluczonym z postępowania:
 
 1. RDR Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak
Zgodnie z art.24 ust. 12 ustawy Pzp Zamawiający wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia ww. Wykonawcę, o czym poinformował go w piśmie z dnia 17 listopada 2017 r.
Ww. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, wystosowane w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie przedłożył w wyznaczonym, przez Zamawiającego, terminie następujących dokumentów:
 1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, potwierdzonego
  za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
 2. wykazu robót budowlanych w zakresie określonym w pkt. 9.1.2) a) wykonanych nie wcześniej niż
  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
  i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane ze wskazaniem informacji o wykonaniu budowy ul. Niecałej i ulicy Ogrodowej w Dopiewie oraz o przebudowie ul. Krętej i ul. Leśnej
  w Rosnówku.
 3. wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich uprawnień oraz doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
  a także informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ) ze wskazaniem:
 • osoby kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
  i urządzeń kanalizacyjnych;
 • wykształcenia osoby odpowiedzialnej za założenie zieleni, zgodnie z wymaganiami określonymi
  w pkt. 9.1.2)b tir 3 SIWZ.
Konsekwencją nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów było niewykazanie spełniania warunków w postępowaniu dotyczących:
- posiadania wymaganego w pkt 9.1.2a) doświadczenia w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej wraz z kanałem deszczowym o wartości netto co najmniej 300 000 PLN,
-dysponowania osobą mającą pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń kanalizacyjnych ( Wykonawca w złożonym na wezwanie „ Wykazie osób”  jako kierownika robót sanitarnych wskazał p. A. R. posiadającego uprawnienia budowlane w minimum ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych).
-dysponowania osobą odpowiedzialną za założenie zieleni, posiadająca wymagane w SIWZ wykształcenie
( w złożonym „Wykazie osób” Wykonawca nie wskazał wykształcenia osoby przewidzianej do realizacji zadania w przedmiotowym zakresie).
Ponadto Wykonawca przedkładając potwierdzone w niepełnym zakresie zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach nie wykazał braku podstaw wykluczenia określonych art. 24 ust. 5
pkt 8 ustawy Pzp.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski, ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań z ceną brutto: 304 532,22 zł i okresem rękojmi za wady 72 miesiące
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 40%
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-40 pkt - okres rękojmi
za wady.
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o.
ul. 28 czerwca 1956 r. Nr 392
61-441 Poznań
418 442,04
(cena po poprawkach)
 
72
Kryterium I: 43,67 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 83,67 pkt.
2 Plenerbud Grzegorczyk Sp. j.
62-023 Gądki,
Kamionki ul. Wiklinowa 28
418 043,36
(cena po  poprawkach)
 
72
Kryterium I: 43,71 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 83,71 pkt.
    3 Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM
Stanisław Jachimowski
ul. Dukielska 12
60-476 Poznań
304 532,22
(cena po  poprawkach)
 
72
Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
6 Drogbet Wieczorek Sp.j., ul. Rolna 8-10, 62-081. 367 004,90
(cena po  poprawkach)
 
72
Kryterium I: 49,79 pkt.
Kryterium II: 40 pkt.
Łącznie:  89,79 pkt.
Data zamieszczenia informacji