Nr postępowania DZ.IS.341.100.2017

?Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu tj. Słowiańska ? Piątkowska; Serbska - Naramowicka; Kurpińskiego ? Wojciechowskiego?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I przedmiotu zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
PERFECT ELECTRO Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28c 62-025 Kostrzyn, z ceną brutto: 157 809,00 zł, z okresem rękojmi za wady 48 miesięcy i deklaracją ograniczenia utrudnień w ruchu kołowym.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert (część I przedmiotu zamówienia):
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60%, okres rękojmi za wady - 30%, ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym – 10%
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - okres rękojmi
za wady w skali 0-10 pkt ograniczenie utrudnień w ruchu kołowym.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
 
Kryterium III deklaracja ograniczenia utrudnień w ruchu kołowym

 
Liczba uzyskanych punktów
1 SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.
ul. Podgórna 6
62-051 Łęczyca
165 804,00 48  
 
 
 
Tak
Kryterium I: 57,11 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie:  97,11 pkt.
2 PERFECT ELECTRO Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 28c
62-025 Kostrzyn
157 809,00 48  
Tak
Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 30 pkt.
Kryterium III: 10 pkt.
Łącznie: 100 pkt.
Data zamieszczenia informacji