Nr postępowania DZ.T0.341.106.2017

Ochrona obiektu - Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Spółdzielnia „DOZÓR”, ul. Żwirki i Wigury 19A, 62-200 Gniezno i Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Ochrony A-Z, ul. Bogusławskiego 26/4, 62-002 Suchy Las, z ceną brutto: 914 780,52 zł.
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanym kryterium w skali 0-100 pkt – cena
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych „LEX” Sp. z o.o., ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz 1 083 384,00  
84,44
2 Waldemar Kropidłowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „WAL – MAR”, „PARABELLUM” Ośrodek Szkolenia Pracowników Ochrony, ul. Palacza 119, 60-279 Poznań 1 102 040,64  
 
83,01
3 Ekotrade sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa 1 393 828,13  
65,63
4 Grzegorz Jerzyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Ochrony Osób i Mienia „Lion”, ul. Brzechwy 43, 63-100 Śrem 1 243 382,40  
 
73,57
5 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., al. Wielkopolska 36,          60 -608 Poznań 1 157 213,52  
79,05
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Spółdzielnia „DOZÓR”, ul. Żwirki i Wigury 19A,
62-200 Gniezno i Sławomir Karczewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Ochrony A-Z,
ul. Bogusławskiego 26/4,
62-002 Suchy Las
914 780,52  
 
 
 
100
 
 
Data zamieszczenia informacji