Nr postępowania DZ.IS.341.102.2017

?Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w latach
2018-2020? ? część III zamówienia

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III zamówienia:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części III zamówienia pn. wykonanie prac utrzymaniowych i konserwacyjnych urządzeń projektu ITS Poznań zlokalizowanych na terenie miasta, związanych z systemem dynamicznego ważenia pojazdów, systemem wykrywania pojazdów wjeżdżających na skrzyżowanie na czerwonym sygnale oraz systemem pomiaru odcinkowego prędkości na ul. Dąbrowskiego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu dla części III zamówienia nie wpłynęła żadna oferta, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11 grudnia 2017 roku godz. 9:30.
 

 
Data zamieszczenia informacji