Nr postępowania DZ.IP.341.99.2017

Usługi polegające na utrzymaniu w stałej sprawności technicznej urządzeń poboru opłat w poznańskiej Strefie Płatnego Parkowania ? część I

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Siemens Sp. z o.o. ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa z: ceną brutto 3 028 776,60 złoraz czasem przystąpienia do naprawy 3 godziny.
 
 
Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena – 90 % oraz czas przystąpienia do naprawy – 10%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali: 0-90 pkt. – cena, 0-10 pkt. – czas przystąpienia do naprawy.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Czas przystąpienia do naprawy (godziny)
Liczba uzyskanych punktów
1 Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
3 028 776,60  
3
Kryterium I: 90 pkt.
Kryterium II: 0 pkt.
Łącznie: 90 pkt.
 
                                                              
Data zamieszczenia informacji