Nr postępowania DZ.TO.341.109.2017

Serwis i konserwacja urządzeń branży sanitarnej na obiekcie - Węzeł komunikacyjny Rondo Kaponiera w Poznaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Ins-Building Sp. z o.o. ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań ceną brutto 597 600,00 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100 %
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt. – cena.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 ATEMS Sp. z o.o.
Złotkowo ul. Złota 7
62-002 Suchy Las
2 066 400,00  
28,92 pkt.
2 Ins-Building Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 35
60-164 Poznań
597 600,00  
100 pkt.
 
                                                                                                             
Data zamieszczenia informacji