Nr postępowania DZ/IB/341/203/06

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Koszalińskiej w Poznaniu na długości projektowanego osiedla Strzeszyn L do planowanego węzła dwupoziomowego skrzyżowania z ulicą Lutycką.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez Biuro Inżynierii Transportu - Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp. j., os. Orła Białego 74/117, 61-251 Poznań - z ceną brutto: 294.093,20 zł.
Data zamieszczenia informacji