Nr postępowania DZ.T0.341.112.2017

?Stała konserwacja instalacji elektrycznej oświetlenia przejść podziemnych i wiaduktów oraz konserwacji przepompowni w wybranych obiektach?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Wykonawcę: Zakład Elektroinstalacyjny Witold Michał Procek, ul. Piotrowska 30, Kamionki, 62-023 Gądki z ceną brutto:
  • za I część przedmiotu zamówienia: 357 192,00 zł,
  • za II część przedmiotu zamówienia: 430 992,00 zł,
która była jedyną złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu.
 
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Wykonawca w zakresie I i II części przedmiotu zamówienia otrzymał 100 pkt.
 
Data zamieszczenia informacji