Nr postępowania DZ.IP.341.114.2017

Usługa polegająca na działaniach interwencyjnych w przypadku prób włamania do automatów parkingowych zgłoszonych przez system, wyjmowaniu bilonu z automatów i konwojowaniu wartości pieniężnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez: Agencję Detektywistyczną i Ochrony JOKER sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań z ceną brutto 100 407,00 zł.
 
 
Punktacja przyznana w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 USI Spółdzielnia Wielobranżowa w Poznaniu, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań 101 923,92
(po poprawieniu omyłki)
 
98,51
2 Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER sp. z o.o., Al. Wielkopolska 36, 60-608 Poznań 100 407,00  
100
 
                                                                                                                                                     
 
Data zamieszczenia informacji