Nr postępowania DZ.IS.341.100.2017

?Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu tj. Słowiańska ? Piątkowska; Serbska - Naramowicka; Kurpińskiego ? Wojciechowskiego

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części II przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 2 zamówienia, tj. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu w Poznaniu Serbska - Naramowicka - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację ww. części zamówienia wynosi 240 480,26 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 278 103,00 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części III przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie części 3 zamówienia tj. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej o sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu w Poznaniu Kurpińskiego – Wojciechowskiego”.- na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
 
Uzasadnienie:
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Kwota przeznaczona na realizację ww. części zamówienia wynosi 216 500,85 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 243 220,20 zł.
W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.
 
Data zamieszczenia informacji