Nr postępowania DZ.TI.341.96.2017

Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania ? część 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
  • dla części 1 zamówienia – HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 163.404,00 zł;
  •  dla części 2 zamówienia – HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 221.940,00 zł ;
  • dla części 3 zamówienia – HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 176.958,00 zł;
  • dla części 4 zamówienia – HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 182.844,00 zł;
  • dla części 5 zamówienia – HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań, z ceną brutto 153.144,00 zł;
  • dla części 7 zamówienia – Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe , ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, z ceną brutto 1.485.225,00 zł;
  • dla części 8 zamówienia – Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań, z ceną brutto 99.360,00 zł;
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Ilość uzyskanych punktów
część 1 zamówienia – zadanie A1
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 163 404,00 100
 
część 2 zamówienia – zadanie A2
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 221 940,00
 
100
część 3 zamówienia – zadanie A3
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 176 958,00 100
część 4 zamówienia – zadanie A4
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 182 844,00 100
część 5 zamówienia – zadanie A5
1 HYDROWODKAN Sp. z o.o., ul. Zodiakowa 15, 61-244 Poznań 153 144,00 100
część 7 zamówienia – zadanie C
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań 1 485 225,00 100
część 8 zamówienia – zadanie D
3 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12, 61-022 Poznań 99 360,00 100
 
 
 
Data zamieszczenia informacji