Nr postępowania DZ.IS.341.102.2017

Utrzymanie i konserwacja urządzeń projektu ITS Poznań w latach 2018 - 2020 ? - dot. części 1 i części 2 zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę dla części 1 i części 2 zamówienia uznana została jedyna złożona oferta przez Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa:
- dla części I zamówienia - z ceną brutto: 12 586 346,46 zł, czasem usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego wynoszącym 6 godzin, okresem gwarancji jakości: 42 miesiące.
- dla części II zamówienia - z ceną brutto: 579 145,50 zł, czasem usunięcia awarii urządzeń VMS wynoszącym 48 godzin, okresem gwarancji jakości: 42 miesiące.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryteriach oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są:
 cena - 60%, dla części 1 zamówienia – czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego – 20%, okres gwarancji jakości – 20%, dla części 2 zamówienia – czas usunięcia awarii urządzeń VMS – 20%,  okres gwarancji jakości – 20%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-20 – czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego / czas usunięcia awarii urządzeń VMS, w skali 0-20 pkt - okres gwarancji jakości.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II Kryterium III
Okres gwarancji jakości (miesiące)
Ilość uzyskanych punktów
Część 1 zamówienia
1 Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 12 586 346,46 Czas usunięcia awarii uszkodzonego aparatu sterowniczego – 6 godzin 42 miesiące Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 100,00
Część 2 zamówienia
1 Siemens sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa 579 145,50 Czas usunięcia awarii urządzeń VMS – 48 godzin 42 miesiące Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 20,00
Kryterium III – 20,00
Łącznie – 100,00
Data zamieszczenia informacji