Nr postępowania DZ.TI.341.96.2017

Nadzór eksploatacyjny i utrzymanie sieci i urządzeń miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie miasta Poznania ? część 6 zamówienia.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona dla części 6 zamówienia – zadania B przez Agnieszkę Lis prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań, z ceną brutto 482.505,00 zł;
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena – 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt.
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I Cena brutto (zł) Ilość uzyskanych punktów
2 Agnieszka Lis prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KASIL Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Jugosłowiańska 44c/10, 60-149 Poznań 482.505,00 100
3 Ekos Poznań Sp. z o.o., ul. Krańcowa 12,
61-022 Poznań
611.457,00 (cena po poprawieniu omyłki rachunkowej) 78,91
 
 
 
Data zamieszczenia informacji