Nr postępowania DZ.IS.341.117.2017

Wykonywanie prac konserwacyjnych wraz z przeglądem technicznym przy drogowych sygnalizacjach świetlnych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
PPHU KOZNAK Przemysław Kozak, Starkówiec Piątkowski 26A, 63-013 Szlachcin, z ceną brutto: 159 823,74 zł.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanego kryterium w skali 0-100 pkt.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 Al-Tel-Com Grzegorz Tietz
os. Kosmonautów 12/56
61-627 Poznań
166 726,50  
95,86
2 PPHU KOZNAK
Przemysław Kozak
Starkówiec Piątkowski 26A
63-013 Szlachcin
159 823,74 100,00
Data zamieszczenia informacji