Nr postępowania DZ.ZN.341.108.2017

Wykonanie koncepcji układu odwodnienia i zielono-niebieskiej infrastruktury w zlewni rzeki Bogdanki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez złożona przez konsorcjum firm: Sweco Consulting Sp. z o.o. ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań i DHI Polska Sp. z o.o. ul. Bagno 2/89, 00-112 Warszawa z: ceną brutto 418 200,00 zł, punktowanym doświadczeniem 5 osób wskazanych do realizacji zamówienia oraz zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy pełnego etatu 6 osób.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60%, doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia 30% oraz zatrudnianie osoby/osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy pełnego etatu 10%.
Ocena oferty dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena, w skali 0-30 pkt - doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia oraz w skali 0-10 pkt – zatrudnianie osoby/osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy pełnego etatu.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Doświadczenie osób wskazanych do realizacji zamówienia (dodatkowo punktowanych prac, dla każdej ze wskazanych osób)
Kryterium III
Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy pełnego etatu. (osób)
Liczba uzyskanych punktów
1 Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska
„BIPROWODMEL” Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 138
60-577 Poznań
479 700,00 1. – 2 prace
2. – 2 prace
3. – 2 prace
4. – 2 prace
5. – 2 prace
4 Kryterium I – 52,31
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 92,31
2 Konsorcjum firm:
Sweco Consulting Sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań
i
DHI Polska Sp. z o.o.
ul. Bagno 2/89
00-112 Warszawa
418 200,00 1. – 2 prace
2. – 2 prace
3. – 2 prace
4. – 2 prace
5. – 2 prace
6 Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 100,00
3 Ove Arup & Partners International Limited z siedzibą przy 13 Fitzroy Street, London W1T 4BQ Wielka Brytania
działająca w Polsce, w formie oddziału, pod nazwą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Inflancka 4
00-189 Warszawa
735 540,00 1. – 2 prace
2. – 2 prace
3. – 2 prace
4. – 2 prace
5. – 2 prace
7 Kryterium I – 34,11
Kryterium II – 30,00
Kryterium III – 10,00
Łącznie – 74,11
 
               
                                                                                                                                                     
 
Data zamieszczenia informacji