Nr postępowania DZ.IS.341.115.2017

Wykonywanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji świetlnych (MSR TRAFFIC) na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że dokonał wyboru jedynej złożonej do postępowania oferty - Wykonawcy MSR TRAFFIC Sp. z o.o. Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym, Wysogotowo, ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo, z ceną brutto 1 009 400,98 zł oraz okresem rękojmi za wady 12 miesięcy.
 
Punktacja przyznana ofercie w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są cena - 60% oraz okres rękojmi za wady - 40%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt. – cena oraz w skali 0-40 pkt. - okres rękojmi za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I
Cena brutto (zł)
Kryterium II
Okres rękojmi za wady (miesiące)
Liczba uzyskanych punktów
1 MSR TRAFFIC Sp. z o.o.
Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym
Wysogotowo
ul. Kamienna 7, 62-081 Przeźmierowo
1 009 400,98 12 Kryterium I: 60 pkt.
Kryterium II: 0 pkt.
Łącznie: 60 pkt.
 
                                                                                             
Data zamieszczenia informacji