Nr postępowania DZ.IS.341.116.2017

Wykonywanie prac serwisowych przy sterownikach drogowych sygnalizacji Global Traffic Systems na terenie miasta Poznania w latach 2018-2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta złożona przez:
Global Traffic Systems Sp. z o.o., ul. Szamotulska 67, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo z ceną brutto-375 200,12 zł oraz okresem rękojmi za wady- 36 miesięcy.
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
Kryteriami oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu są: cena 60% oraz okres rękojmi za wady 40%,
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-60 pkt – cena oraz w skali 0-40 pkt – okres rękojmi
za wady.
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Kryterium I  Cena (zł) Kryterium II
Okres rękojmi za wady
Liczba uzyskanych punktów
1 Global Traffic Systems sp. z o.o.,
ul. Szamotulska 67, Baranowo 62-081 Przeźmierowo
375 200,12 zł 36 miesięcy Kryterium I – 60,00
Kryterium II – 40,00
Łącznie – 100,00
2 Grzegorz Kawka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. TELSAT,
ul. J. Dąbrowskiego 1A, 72-300 Gryfice
859 341,96 zł 36 miesięcy Kryterium I – 26,60
Kryterium II-40,00
Łącznie – 66,20
 
                                                                                             
                                                                                             
 
Data zamieszczenia informacji