Nr postępowania DZ.TZ.341.1.2018

Wykonanie cięć sanitarnych, korygujących i technicznych w koronach drzew przyulicznych na terenie miasta Poznania

 
Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Grzegorz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Kształtowania Zieleni GARDENS, ul. Południowa 73, Promnice, 62-005 Owińska.
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp, ponieważ wadium zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy.  Zgodnie z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, natomiast Wykonawca dokonał wpłaty gotówkowej.
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu informuje, że na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za najkorzystniejsze oferty zostały uznane oferty złożone przez Mariusza Rogala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo
- dla części I zamówienia z ceną brutto 116 316,00 zł
- dla części II zamówienia z ceną brutto 119 826,00 zł,
- dla części III zamówienia z ceną brutto 118 260,00 zł
- dla części IV zamówienia z ceną brutto 132 138,00 zł
- dla części V zamówienia z ceną brutto 148 068,00 zł
- dla części VI zamówienia z ceną brutto 263 250,00 zł
 
Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.
 
Punktacja przyznana ofertom w kryterium oceny ofert:
 
Kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena - 100%.
Ocena ofert dokonana na podstawie wskazanych kryteriów w skali 0-100 pkt – cena
 
 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Część zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca Kryterium
Cena brutto (zł)
Liczba uzyskanych punktów
1 KERRiA Piórkowski sp. j., ul. Żeromskiego 80, 62-600 Koło I 149.206,32 77,96
IV 154.732,68 85,40
2 Mariusz Rogal prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą PPHU GEOINTECH, Bielawy 12/4, 62-066 Granowo I 116.316,00 100,00
II 119.826,00 100,00
III 118.260,00 100,00
IV 132.138,00 100,00
V 148.068,00 100,00
VI 263.250,00 100,00
4 Andrzej Misiorny prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zielony Serwis-Las Park Ogród, ul. Kościuszki 3e/58,
89-500 Tuchola
I 132.613,20 87,71
IV 167.335,20 78,97
5 PW OGRÓD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 36, 62-035 Dziećmierowo V 375.321,60 39,45
VI 428.284,80 61,47
6 Ireneusz Olszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład PUH Fagus II, ul. Borowskiego, 63-322 Gołuchów II 132.861,60 90,19
III 119.007,36 99,37
7 Szymon Grodzki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. Abies, Zielonka 7, 62-095 Murowana Goślina I 158.263,20 73,50
IV 178.416,00 74,06
V 213.872,40 69,23
VI 267.753,60 98,32
Data zamieszczenia informacji